works

Tu

Gian Enzo Sperone, Roma

Aprile - Maggio 1988